ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Geri Dön

USTA BURADA ‘’USTALIK HİZMETİ’’ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1 – TARAFLAR:

a)    Eniva Bilişim İnş.Tur.San.Ltd.Şti. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Battalgazi Mah. Selçukhan Cad. Derbeder Sk. No:3/1 Sultanbeyli İstanbul adresinde bulunmakta olup bundan böyle USTA BURADA olarak anılacaktır.

b)    Kullanıcı(Üye İşyeri-Tüketici).Kullanıcıların sisteme tanıttıkları mail  

       adresleri,mektup adresine alternatif bir yazışma adresi kabul edilecektir.

 

 

MADDE 2 – TANIMLAMALAR:

İşbu sözleşme metni içerisinde;   

2.1)  USTA BURADA: Eniva Bilişim İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’ni,

2.2)  Web Sitesi : ustayeri.com internet sitesini,

2.3)  Kullanıcı  : Web Sitesi’ni herhangi bir nedenle ziyaret eden kişileri,

2.4)  Üye : Web Sitesi’nde kendine özgü kullanıcı adı ve şifre vererek  üye kaydı

oluşturan  Kullanıcı’yı,

2.5)  Tüketici : Web Sitesi üzerinden yada Üye İşyerine doğrudan  Hizmet Talebi

gönderen Kullanıcı’yı,

2.6)  Üye İşyeri   :Web Sitesi üzerinden Firma Bilgileri oluşturan ve/veya bir Tüketici

Tarafından gönderilen Hizmet Talebi’ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan gerçek yada tüzel bir kişiyi

2.7)   Firma Bilgileri : Bir Üye İşyeri’nin Web Sitesi üzerinde Tüketici ’ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Üye İşyeri, Tüketicilere teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Tüketiciler tarafından yapılan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek için İşyeri Profilleri oluştururlar.) 

2.8)  Sanal Dükkan  : Üye İşyerinin oluşturmuş olduğu İşyeri Firma bilgilerinin Kullanıcıya açık olarak ve belli bir meblağ karşılığında Web Sitesinde belirli dönemler için sunulduğu yeri ,

2.9)   Hizmet Talebi  :Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Üye İşyeri’nden Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,

2.10)  Teklif  : Bir Üye İşyeri'nin, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

2.11)  Teklif Aşaması Tamamlanan İş : Hizmet Veren tarafından Teklif verilen, ve bu Teklifin Tüketici tarafından kabul edildiği bir Hizmet Talebini,

2.12) Sözleşme :   İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ,

2.13)Ücret :Verilen hizmet karşılığı alınan meblağı, ifade eder.

 

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:

3.1)İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak yada taraflar arasında belirlenen bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir.  Web Sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturarak yada üyelik kaydı oluşturmadan , doğrudan yada dolaylı olarak bir işlem yapan herkes , bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını ve koşullarına tabi olmayı kabul eder. USTA BURADAişbu Sözleşme’yi yürütmekte olduğu hizmetin değişikliğe uğraması gibi sebepler başta olmak üzere tek taraflı olarak değiştirme/tadil etme hakkına sahiptir. Değiştirilen/tadil edilen sözleşme güncelleme tarihi ile birlikte Web Sitesinde eski sözleşmenin yerine yayınlanacaktır. Yayınlanma tarihinden itibaren Kullanıcı ve USTA BURADA bu sözleşmeye tabi olacaktır.Kullanıcının sözleşme üzerinde değiştirme/tadil etme hakkı bulunmamaktadır.

 

 

USTA BURADA , Üyeleri ile birlikte bu sözleşmeye ek olarak ustayeri.com Üye İşyeri Sözleşmesi başlıklı sözleşmeyi imzalayacaktır.Ek olarak imzalanacak bu sözleşmede üye bilgilerinin yazılı olarak kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

 

USTA BURADA , işbu sözleşmenin ve ek olarak imzalanacak sözleşmenin ıslak imza ile imzalanmasını sağlayacaktır.

 

3.2)İşbu sözleşmenin kapsamı sözleşme hükümleri ile taraflar arasındaki uyarı,yazı ve açıklama gibi beyanları kapsamaktadır.

MADDE 4 ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1.) Web sitesinin ilgili bölümünden üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve USTA BURADA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile üyelik işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2.) Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve USTA BURADAtarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi USTA BURADAtarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular  kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 

 

 

4.3.) USTA BURADA her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık,  belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun USTA BURADAbilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun USTA BURADAtarafından tespit edilmesi veya USTA BURADA’nin ticari kararları veya USTA BURADAtarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda USTA BURADA’nin kendi iradesi ile verilecektir.

 

 

 

 

 

MADDE 5– TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

 4.1) USTA BURADA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

 USTA BURADA,Kullanıcılara ilişkin bilgilerin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı USTA BURADA’nden tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

 

 

 Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

 

 Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma

 

Üyelik sıfatı olmayan kullanıcıların bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur.Ancak üyelik gerektiren hizmetler USTA BURADA’nin kararına bağlı olarak ücret karşılığı verilebilir. Üyeler Hizmet Talebi gönderebilir,Firma Bilgileri oluşturabilir,Teklif verebilirler.Tüketicilerin sanal dükkanlara erişimi ve bu sayede üye işyerlerine doğrudan ulaşabilmeleri üyelik gerektiren hizmetlerden değildir.Kullanıcılar,üyelik gerektiren işlemleri yapabilmeleri için USTA BURADAtarafından belirlenen bilgileri sisteme girme ve USTA BURADA tarafından bir ücret belirlenmiş ise bu ücreti peşin olarak ödemek zorundadırlar. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. USTA BURADA, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

 

 

 

 

USTA BURADA’nın herhangi bir Kullanıcıyı Üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile USTA BURADA Üyeyi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda Kullanıcı’nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

 

 

 

 

4.2)TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Hizmet Talebi

 

Herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca bir Hizmet Talebi sunabilir yada sanal dükkanda ilan edilen bilgiler ışığında üye işyerlerine doğrudan müracaat edebilirler. Tüketici, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri,yapılmasını istediği işi anlamaya yarar fotoğrafları ,iletişim bilgileri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

 

USTA BURADA, Tüketici’nin Hizmet Talebi’ni kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamasını sağlar.Hizmet Talebi’nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi (a) yanıltıcı olmayacak; (b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; (c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ihlal etmeyecek; (d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

 

 

USTA BURADA, Hizmet Talebi ve Üye İşyeri arasında uyum olacağını veya Tüketici’nin bölgesinde, Tüketici’nin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Üye İşyerinin bulunacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Tüketiciler Üye İşyeri  hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. USTA BURADA, Tüketici’ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici’nin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 

 

 

Tüketicinin,Üye İşyerinden kaynaklı şikayetlerinden USTA BURADA sorumlu olmayacaktır.Çünkü USTA BURADAmüşteri memnuniyeti için üzerine düşen görevleri yapmayı taahhüt etmekle birlikte kendisi dışındaki hizmetler için memnuniyet garantisi vermemektedir.

 

 

 

USTA BURADA, hizmetin verilmesi sırasında Üye İşyerinin isteği doğrultusunda Üye İşyeri adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde USTA BURADA’nin Üye İşyeri ile ortaklığını ifade etmez.

 

 

 

Tüketici, belirtilen Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Bir Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiğinde Üye İşyerine ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Tüketici, yaptığı Hizmet Talebi üzerine bir Üye İşyerinin Teklifi’ni kabul ettiğinde, Üye İşyerine verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder. 

 

Hizmet Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; USTA BURADA’ni dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart USTA BURADA’ne, Üye İşyeri ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir.

 

 

 

Garanti veya Onay Verilmemesi

 

USTA BURADA, herhangi bir Üye İşyerinin hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Üye İşyeri ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. Tüketici isteği üzerine Teklif oluşturmama şartıyla Web Sitesinde yayınlanan ve Üye İşyerlerine ait sanal dükkanlarla doğrudan iletişime geçerek hizmet alma yolunu seçebilir. USTA BURADA, Üye İşyeri’nin çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

 

 

 

Hizmet Karşılığı Ücret Talebi

 

USTA BURADA, Web sitesi aracılığı ile vermiş olduğu hizmetler sonucu Kullanıcılara menfaat sağlamakta olup bu hizmetler karşılığında ücret talep edebilecektir.Prensip olarak teklif usulü ile yapılan anlaşmalardan ve sanal dükkan temininden ücret alınacaktır.Ancak bu hususta USTA BURADA istediği değişiklikleri Web Sitesi üzerinde tek taraflı olarak yapabilecektir. 

 

 

 

4.3)ÜYE İŞYERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Firma Bilgileri Oluşturma

 

Kullanıcı , Firma bilgilerini kaydetmek suretiyle Üye İşyeri olabilir. Firma bilgileri eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Firma bilgileri ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Firma bilgileri oluşturabilmek ve Üye İşyeri olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir.Üye İşyeri tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Üye işyeri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Üye İşverene aittir. 

 

USTA BURADA, Üye İşyerinin Web Sitesi üzerinde Firma bilgileri kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. 

 

 

 

Teklif Usulü

 

Üye İşveren,Web Sitesine gönderilen bir Hizmet Talebi için yine Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir.  Kazanan Teklif, Tüketici tarafından kabul edilen Teklif’tir.  Teklif sunumu, Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Tüketici ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir.

 

Hizmete ilişkin her türlü değişiklik veya tadilat Tüketici ile birlikte ve Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır.  Web Sitesinde bildirilmeden tadilat yapıldığı USTA BURADAtarafından tespit edilirse USTA BURADA tarafından sözleşmenin haklı sebeple feshi sebebi doğmuş kabul edilir ve yapılan tadilatın 3 katı kadar cezai şart Hizmet Veren tarafından USTA BURADA’ne ödenir.

 

 

 

 

Üye İşveren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında Web Sitesi dışında iletişime geçmeyecektir. Eğer bu şekilde bir iletişim tespit edilirse; USTA BURADA’ni dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Teklif olarak belirtilen fiyatın 3 katı kadar cezai şart USTA BURADA’ne, Üye İşyeri ve Tüketici tarafından müştereken ve müteselsilen ödenir.

 

 

 

Hizmet Veren Tüketiciyi yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Üye İşyeri USTA BURADA’ne isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Üye İşyerinin Teklifi bir Tüketici tarafından seçilmeden önce bu bilgilerin bir kısmı, seçildikten sonra tamamı Teklifi kabul eden Tüketici ve bu Tüketicinin belirlediği kişiler ile paylaşılacaktır. USTA BURADA 'nin Üye İşveren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple USTA BURADA’nin gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

 

 

 

 

Verilen Teklifler ihale bittikten sonra 1 hafta süre ile geçerlidir ve bağlayıcıdır. Bu süre Tüketicinin herhangi bir Teklifi seçmesinden bağımsızdır.

 

USTA BURADA’nin Sözleşme konusu olan bu hizmetleri Üye İşyerine sunma yükümlülüğü yoktur. Bu hizmetin verilmesi Üye İşyerinin geçmiş hizmetlerin bedeli olan miktarı ödemiş olması şartına bağlıdır.

 

 

Sanal Dükkan

Üye İşyerlerine Web Sitesi üzerinden sanal dükkan kiralama hizmeti verilecektir.Kullanıcılar, Firma Bilgileri oluşturarak bu bilgilere dayalı sanal dükkan paketi satın alabilir. Tüketiciler hizmet talebi oluşturmadan yani teklif usulüne bağlı olmaksızın sanal dükkan sahipleri ile doğrudan irtibata geçebilir ve hizmet alımı yapabilirler.Sanal dükkan kiralamak isteyen Üye İşyerleri Web Sitesi yöneticileri ile irtibata geçerek taleplerini öne sürmeli ve ödemelerini peşin olarak yapmalıdırlar.

 

Üye işyerleri, kiraladıkları sanal dükkan sayesinde hizmetlerini ve ürünlerini tanıtabilecek ve pazarlayabilecektir.Sanal dükkanlarda pazarlaması yapılan hizmet ve ürünlerin yasal sorumluluğu dükkan sahibine ait olup USTA BURADAbu nedenle bir zarara uğraması halinde üye işyerine rucu edebilme hakkına sahiptir.

 

 

Sanal dükkan kiralayan üye işyerlerine belirli miktarda iş alma garantisi verilmez.Üye işyerleri iş alamadıklarını öne sürerek sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istemeleri halinde dönem sonuna kadar vermiş oldukları dükkan kirası tazminat olarak tahsil edilir.

 

Hizmet Sorumluluğu

 

Teklif verilerek yada Sanal Dükkan vasıtasıyla üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Üye İşverenindir ve USTA BURADA’nin görülen hizmetin eksik yada hatalı görülmesinden yada hiç görülmemesinden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Üye İşyeri, Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Üye İşyeri, Tüketici ile olan randevularda ve Tüketici sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

 

 

Üye İşyeri yada Tüketici, USTA BURADA‘nin Web Sitesi vasıtasıyla vermiş olduğu hizmeti suiistimal ederek kamu düzenini bozucu , genel ahlaka aykırı , başkalarının her türlü hakkına tecavüz niteliği taşıyan eylemlerde bulunması halinde USTA BURADAsorumlu tutulamayacaktır.Üye işyeri ve Tüketicinin bu tür eylemlerde bulunması durumunda  , USTA BURADAİ madde 8’de belirtilen işlemleri yapabilecektir.

 

 

 

 

Teklif usulü ile alınan işin iptali, Web Sitesi üzerinden yapılmalıdır ve Web Sitesi dışında yapılamaz. İş iptali halinde, USTA BURADAherhangi bir Üye İşverene Komisyon almış olması durumunda para iadesi yapmakla yükümlü değildir, fakat kendi inisiyatifiyle yapabilir.

 

 

Sanal Dükkan vasıtasıyla USTA BURADA’nin haberi olmaksızın Tüketici ve Üye İşyeri arasında varılan hizmet alımı konusundaki anlaşmaların sonradan iptali halinde USTA BURADAhiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

 

 

 

Tüketici kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Üye İşyeri kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşme’nın ihlali sayılır. Bu şekilde bir ihlal tespit edildiğinde Kullanıcı Teklif tutarının 3 katı kadar cezai şartı USTA BURADA’ne ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

Üye İşyeri ile İlişki

 

Web Sitesinin kuruluş amaçlarından birisi Üye İşyeri ve Tüketicileri bir araya getirmektir.  Üye İşyeri, USTA BURADA’nin bu bölüm uyarınca Üye İşyeri adına Teklif sunması veya sunmaması ile satın alacağı Sanal Dükkan sayesinde vereceği hizmetlerle ilgili olarak sahip olabileceği USTA BURADA aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder.

 

 

 

USTA BURADAile Üye İşyeri arasında ortaklık veya başka bir organik bağ bulunmamaktadır. USTA BURADA,Tüketici ve Üye İşyeri gibi kullanıcılar arasında aracı olarak hizmet vermekte olup uyuşmazlık çıkması halinde arabulucu veya hakem olarak görev yapmak zorunda değildir.

 

 

 

Web Sitesi’nde Değişiklikler

 

USTA BURADA, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

 

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

 

Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, USTA BURADAdilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

 

 

MADDE 5 –  MALİ HÜKÜMLER:

 

USTA BURADA Hizmet ve Ürünlerinin Komisyon ve Fiyatları

 

 

Üye İşyeri Web Sitesi üzerinden aldığı  hizmet ve ürünler(sanal dükkan vb.paketler)  için  belirtilen ücretleri ödeyecektir.

 

USTA BURADA, Komisyon ve diğer ücret tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 

 

Ödeme Zamanı

 

Ödeme, sanal dükkan kiralanması gibi hizmetlerde ücret işin başında USTA BURADA tarafından belirlenen şekilde dönemsel olarak peşin yapılacaktır.

 

USTA BURADA’ne yapılan ödemelerin iadesi yoktur. Ancak, Anlaşmaya Varılmış İş’in yapılmaması veya yapılmadan önce iptal edilmesi halinde USTA BURADA kendi inisiyatifiyle Üye işyernin ücretini iade edebilir veya gelecekte tahakkuk edecek ücretlere karşılık avans olarak tutabilir. Bu konuda tüm inisiyatif USTA BURADA'nin olup Tüketici ve Üye İşyeri iadenin talep edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

Ücret İadesinde Usul

 

Kural olarak ücret iadesi yoktur. Ancak USTA BURADA’nin inisiyatifi ile iade yapılabilir. İade zamanı ve şekli tamamen USTA BURADA’nin inisiyatifindedir.

 

 

 

Üye İşyerinin ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde USTA BURADA’nin Sözleşme’yi derhal feshedip hizmeti durdurma hak ve yetkisi vardır.

 

 

 

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Adliyesi’ne bağlı Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu,Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 7– GİZLİLİK:

 

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

 

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

 

MADDE 8– SÖZLEŞMENİN FESHİ:

 

Bu Sözleşme, USTA BURADA tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Üye İşyeri tarafından USTA BURADA ye bir fesih bildirimi mesajı-maili gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Üye İşyerinin hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

 

 

 

USTA BURADA, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

 

 

Bu halde Üye İşyeri her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

 

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESİ:

 

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın USTA BURADA tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

 

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve USTA BURADA tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

 

 

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

 

Taraflar’dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

 

Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş